Algemene Voorwaarden

 • Deze algemene leveringsvoorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst en wijziging daarop welke tussen MissPepper en haar cliënt wordt afgesloten.
 • Voor zover cliënt en MissPepper in de opdrachtbevestiging of tijdens de uitvoering van de opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, indicatief. Overschrijding daarvan zal nooit een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van MissPepper opleveren en derhalve cliënt niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen en evenmin het recht tot opschorting.
 • MissPepper is niet aansprakelijk voor (in)directe (gevolg)schade, hoe dan ook genaamd en door wie ook geleden, die voortvloeit uit het toerekenbaar tekort schieten van MissPepper en is in ieder geval gemaximaliseerd tot het bedrag dat de verzekeraar van MissPepper in het specifieke geval uitkeert.
 • Indien de opdracht mede of uitsluitend gericht is op het geven van advies over de vervulling van een vacature bij of ten behoeve van cliënt, zijn de daaruit voortvloeiende verplichtingen van MissPepper uitsluitend inspanningsverplichtingen. De informatie van de kandidaten voor een vacature wordt door MissPepper uitsluitend ter beschikking van cliënt gesteld met toestemming van de kandidaat.
 • Hoewel MissPepper uitermate zorgvuldig te werk gaat bij het selecteren van kandidaten ligt het risico van de door de kandidaat aangereikte informatie en geschiktheid volledig bij Opdrachtgever. cliënt dient zich te allen tijde zelf zekerheid te verschaffen omtrent de geschiktheid van een door MissPepper voorgestelde kandidaat, alvorens met deze een contract aan te gaan. Het aanbieden van een contract wordt in ieder geval gezien als bevestiging door cliënt van de geschiktheid van de kandidaat.
 • Alle gegevens met betrekking tot de door MissPepper voorgestelde kandidaten zijn vertrouwelijk en dienen als zodanig behandeld te worden, Het is niet toegestaan deze gegevens, zonder uitdrukkelijke toestemming van MissPepper, door te geven aan derden.
 • cliënt is verplicht om aan MissPepper de overeengekomen fee te betalen en wel binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Indien MissPepper dat nodig acht, is zij gerechtigd om aan cliënt een redelijk voorschot op de fee voor de nog te verrichten werkzaamheden te vragen. MissPepper is gerechtigd om de aanvang van haar werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.
 • Kosten voor het opstellen en plaatsen van een advertentie zijn voor rekening van cliënt. Indien deze door cliënt wordt geannuleerd komen de door MissPepper niet meer te annuleren kosten integraal voor rekening van cliënt.
 • Indien cliënt op enig moment in de procedure besluit de opdracht in te trekken, is cliënt de eerste termijn, zijnde het niet terugvorderbare aanvangshonorarium, van de overeengekomen fee verschuldigd. Indien ondertekening van een (arbeids)contract heeft plaatsgevonden, is de volledige fee verschuldigd.
 • MissPepper heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 • Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen MissPepper en cliënt mochten rijzen worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant tenzij de met dwingend rechtelijk anders bepaalt.